สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยนวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานพิธีการเปิดการฝึกอบรมสัมมนา “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยนวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยนายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมด้วยนายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 130 คนทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวเชิงพาณิชย์ เสวนา แบ่งปันแนวทางและประสบการณ์ของการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ฯลฯ