ระดมความคิดเห็น สู่การปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.จีระพันธ์ ​ครุฑธา​ลัย​ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรนายปัญญา พูลทัศน์ อัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้กำหนดแนวทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และทุกภาคส่วนในสาขาอาชีพต่างๆ สำหรับในส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ฯลฯ//ข่าวข้างจวน