ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  กันหรือยัง..??

กำหนดให้มีการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อในบัญชีเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3)  ได้ตั้งแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่  10  มีนาคม  2562  (จำนวน 10 วัน) 

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง  การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3)   สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

**********************

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป      พ.ศ.  2562  ในวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2562  และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต 1     อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562  นั้น

เนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีการย้ายเข้าและย้ายออกจากทะเบียนบ้าน  ซึ่งไม่ครบ 90 วัน ก่อนการเลือกตั้ง  อาจทำให้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่นจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และเนื่องจากในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจปรากฎรายชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ทราบว่าเป็นใครปรากฎในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน              ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้ง  หากพบปัญหาบัญชีรายชื่อตกหล่น  ขอให้ท่านดำเนินการ           ขอเพิ่มชื่อ และหากพบรายชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ทราบว่าเป็นใครปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ขอให้เจ้าบ้านดำเนินการขอถอนชื่อ ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาด้วย

ทั้งนี้  กำหนดให้มีการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อในบัญชีเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3)  ได้ตั้งแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่  10  มีนาคม  2562  (จำนวน 10 วัน)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร      หรือโทรศัพท์ 055-706163  ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562

(นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช)

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร