รุกหนัก..เขตเลิกเผาอ้อยสระแก้ว นายกอ๋า….สระแก้วโมเดลกำแพงเพชร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร่วมจังหวัดกำแพงเพชร แก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งขายโรงงานน้ำตาลพล.ท.ธวัช ศรีสว่าง ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป,พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร และ พ.อ.วีระยุทธ กวยะปานิก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร และคณะฯได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งโรงงานน้ำตาล หรือ สระแก้วโมเดล ที่บริเวณไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้เปิดเผยถึง สระแก้วโมเดลจังหวัดกำแพงเพชรว่า ฤดูกาลหีบอ้อย” เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน จะพบปัญหาการเผาไร่อ้อยเพื่อความง่ายในการตัดออ้อยส่งโรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ “หิมะดำ” เดือดร้อนกันไปทั่วคณะทำงานนโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐาน ได้มีมติเห็นชอบให้ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำร่องเป็น “พื้นที่ปลอดการเผาไร่อ้อย” ภายใต้ชื่อ “สระแก้วโมเดล” โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย ห้วงที่เหลือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2562 ในเขตพื้นที่นำร่อง ของ ตำบลสระแก้ว จำนวน 7,929 ไร่ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 จัดการประชุมหารือร่วมระหว่างส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จำนวน 3 โรงงาน เพื่อร้องขอให้โรงงานน้ำตาล จัดรถตัดอ้อยสนับสนุน จำนวน 14 คัน พร้อมทั้งหาช่องทางในการรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่อ้อยในรูปแบบม้วนอัดแท่ง เพื่อลดหรือปลอดการเผาให้มากที่สุด

ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจและจัดทำข้อมูลจำนวนอ้อยคงค้างของเกษตรกรแต่ละราย แล้วนำข้อมูลมาจัดลำดับในการวางแผนสนับสนุนรถตัดอ้อย สำหรับเกษตรกรที่มีไร่อ้อยเป็นแปลงเล็กจะได้จัดหาแรงงานในพื้นที่ ลักษณะลงแขกว่าจ้าง เข้าร่วมกันตัดอ้อย

ขั้นที่ 3 การติดตามประเมินผลและขยายผล ความสำเร็จของสระแก้วโมเดลไปยังตำบล อื่น ๆภายในจังหวัดกำแพงเพชร

ขั้นที่ 4 มาตรการส่งเสริมระยะยาว มีดังนี้ คือ บรรจุแนวความคิดนี้ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่ปลอดการเผาไร่อ้อยภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2562 ถึง 2565

การรวมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อย เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อง่ายต่อการสนับสนุนด้านต่างๆ,การเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อย ของโรงงานน้ำตาลและเอกชนรายอื่นๆให้เพียงพอ ต่อความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อย,มาตรการกดดันด้านราคาหรืองดรับซื้ออ้อยที่ได้จากการเผา และการเพิ่มราคาอ้อยสด ที่ไม่เผาให้ราคาสูงขึ้น และนำใบอ้อยสดที่เหลือจากการตัด มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาอัดแท่ง ส่งขายแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนต่อไป.// อาทิตย์ สุวรรณโชติ ข่าวสด /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร