กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

Read more

กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

Read more

ระดมสมอง กศน.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน กศน.ตำบล

ระดมสมอง กศน.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน กศน.ตำบล

Read more