ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชรข่าวรอบชากังราวข่าวเด่นคนเด่น ภูธรดังเทศบาล

เทศบาลประชุมสภาข้อราชการพัฒนาบ้านเมืองตามนโยบายผู้บริหารผ่านทุกญัตติ

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย,นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช,นายนพพร ปานชัย องนายกเทศมนตรีฯ ประชุมสภาฯ โดย นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาฯ

ร่วมด้วย คณะปรึกษาเลขาฯ นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์,นางจำเรียง เกตุทองพัฒน์ และ นายพิชัย รักษ์ชน ที่ปรึกษาพิเศษฯ ในส่วนราชการนำโดย นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศศิธร ศิริพงษ์ ,นายวสันต์ ปิ่นมณี รองปลัดเทศบาลฯ,

นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิชรองนายกเทศมนตรีฯ
นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมข้อราชการสำคัญในครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา รวม 8 ญัตติ  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่) ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(กองการศึกษา) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินนอกงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงห้องบริการทันตกรรมโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,419,800 บาท(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายนพพร ทองอ่อน ปลัดฯ
นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดฯ,
นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขาฯ

สำหรับวาระอื่นๆซึ่งเป็นวาระสุดท้ายที่สมาชิกสภาจะได้มีโอกาสเสนอแนะต่อผู้บริหารในที่ประชุมได้สอบถามคณะกรรมการร่วมระหว่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองหนองปลิง ถึงปัญหาความต้องการและผลกระทบ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผลในที่ประชุมเป็นภายในแนวทางที่ดี เนื่องจากปัญหาขยะมิได้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากทุกพื้นที่จึงเป็นปัญหาส่วนรวมที่ทั้งสององค์กรจะได้ร่วมพิจารณาเพื่อหาข้อยุติในการต่อสัญญากับกรมป่าไม้ในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ต่อการพิจารณาแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และจะนำผลสรุปของการประชุมนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณาลำดับต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ นางศิริวรรณ คัชมาสต์ ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุข ได้กล่าวความรู้สึกต่อที่ประชุมในโอกาสเกษียณราชการในปีนี้โดยเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี 2 เดือนที่รับราชการโดยตั้งใจย้ายมาที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพบว่าเพื่อนร่วมงานต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสภาเทศบาลมีความเรียบร้อยใช้เวทีสภาแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองซึ่งต่างจากหลายที่ที่ได้พบเห็นมาตลอดระยะเวลาที่รับราชการ

นางศิริวรรณ คัชมาสต์

นอกจากนี้นายกเทศมนตรียังได้กล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและประธานสภาได้กล่าวขอบคุณที่ได้กล่าวชื่นชมเวทีสภาของเทศบาลซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากข้าราชการไม่ดำเนินตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดและญัตติของคณะฝ่ายบริหารนั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด จึงทำให้สภานั้นได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า