การศึกษาข่าวรอบชากังราวข่าวเด่นวาไรตี้

MOU (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

วัน 24 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ที่ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นางสาวนารีรัตน์  บุณย์เสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กำแพงเพชร รายงานสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียน  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมนักเรียน      ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน เป็นระบบโควตาพิเศษ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการหลายแห่งซึ่งครอบคลุม ทุกภูมิภาค

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์      เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

 • เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการคัดเลือกนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
 • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • เพื่อกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียนระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและสร้างเครือข่ายนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จึงได้มีแนวความคิดขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการดังกล่าว ในการที่จะส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถ ที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี (สถาบันอุดมศึกษา) และจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการนำคะแนนความดีมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งในปีนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จาก 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. ​มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูรัตนสุตาภรณ์ ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 5. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรคุณสถาพร คุณสถาพร โพธิ์หวีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินงานตามโครงการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลกในการประสานความร่วมมือกัน เพื่อคัดเลือกนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในระบบการศึกษาของประเทศไทย การได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถือเป็นหัวเลี้ยวรอยต่อของชีวิต

การศึกษาจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม โดยอาศัยการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ ซึ่งโรงเรียนก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด การมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม แต่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนที่จะได้รับการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเผยว่า เราทราบได้ว่าท่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยระบบโควตาพิเศษที่เรียกว่า “เด็กดีมีที่เรียน” โดยคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อตามโครงการฯ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้เรียน เพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ โดยส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา ​ทางสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้เชิญให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ตามแผนพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง มีความพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ หรือบริการวิชาการอื่น ๆ ด้วยศักยภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานอย่างที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของท่านบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า