ข่าวรอบชากังราวข่าวเด่นคนเด่น ภูธรดัง

“บิ๊กป้อม”เยือนกำแพงเพชร แก้ยาเสพติด ที่อยู่อาศัย และนโยบายบริหารน้ำ

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) บิ๊กป้อมเยือนกำแพงเพชร ไม่พบดาม่าการเมือง สส.พลังประชารัฐ ตบเท้าต้อนรับพรึบ การลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ใด้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพธร จากนั้นรองนายกรัฐนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่ 12,951,-1-91 ไร่มีประชาชนเข้าอยู่อาศัย จำนวน 1,077 ราย ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวรับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช. ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่ป่าป้าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ ตำบลปางตาไว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง และตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 334 ราย เนื้อที่รวม 4,233-1-25 ไร่ ในการนี้ คร.รวีวรรณ ภูริเดชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) กล่าวว่า เป้าหมายการจัดพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร มีทั้งสิ้น 12 พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นป่าสงวนแห่งซาติ จำนวน 7 พื้นที่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๕ พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ188,00 ไร่ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำและมอบสมุดประจำตัวผู้ด้รับการคัดเลือกไปแล้ว จำนวน 2 พื้นที่ โดย สคทช. จะเร่งดำเนินการจัดสรรพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่เหลือ ให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ พร้อมส่งเสริมพัฒนอาชีพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เส้นทางการคมนาคมตลอดจนเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงการนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช, โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ประสานคณะอนุกกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทชจังหวัด) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาาติทางแก้ไขต่อไป

วันเดียวกัน เวลา 13.30 น. บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมามอบนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการฝ่ายหนองวัวดำ อ.โกส้มพีนคร จ.กำแพงเพชร สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ 6 ตำบล 3 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อ.โกสัมพีนคร อ.เมือง และ อ.พรานกระต่าย ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากไม่มีฝายทดน้ำในแม่น้ำปิงในบริเวณดังกล่าวกรมชลประทานจึงได้ศึกษาความเหมาะสมแผนหลักการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล

จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ซึ่ง ฝ่ายหนองวัวดำเป็น 1 ใน 14 โครงการตามแผนการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิผลและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ราษฎรจะมีน้ำอย่างพียงพอต่อความต้องการลักษณะโครงการฝ่ายกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ สูง 3เมตร ยาว 380 เมตร / ปตร.ปากคลองส่งน้ำ ขนาด 6.0 x 5.0 เมตร จำนวน 1ช่อง / ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมดาดคอนกรีต ความยาว 480 เมตร / งานป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ความยาวประมาณ 1,000 เมตรและอาคารประกอบอื่น ๆ ผลประโยชน์โครงการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 20,000 ไร่และมีพื้นที่รับผลประโยชน์ 70,000 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการสองปีปีพ.ศ. 2566 ถึง 2167 งบประมาณในการก่อสร้าง 314,400,000 บาท

โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ดำเนินการและติดตามโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับน้ำจากโครงการ นี้และขอให้มั่นใจรัฐบาลจะดูแลเรื่องน้ำชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุด

หลังจากนั้น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอโกสัมพีนคร และนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.กำแพงเพชรเขต 2 พรรคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือต่อรองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงอำเภอโกสัมพีนคร

ทั้งนี้พื้นที่ของอำเภอมีการแบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล 44 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 28,000 คนเศษ แต่เนื่องจากอำเภอโกสัมนคร เมื่อมีการจัดตั้งเป็นอำเภอโกสัมพีนครแล้วปรากฎว่าอำเภอโกสัมพีนคร มีพื้นที่การปกครองส่วนหนึ่งมีราษฎรจำนวนหนึ่ง ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 7บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านคลองเจริญ และหมู่ที่ 21 บ้านหนองบง จำนวน 1,822 ครัวเรือน 5,789 คน ซึ่งได้อยู่คนละฟากแม่น้ำปิงของพื้นที่การปกครองของอำเภอโกสัมนครที่มีศูนย์ราชการของอำเภอได้แก่ ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร โรงพยาบาลโกสัมพีนครสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโกสัมพีนคร ฯลฯอยู่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำปิง การติดต่อราชการทุกส่วนราษฎรจะต้องใช้เส้นทาง ผ่านอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อย่างไรก็ตามประชาชนที่มาให้การต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับพร้อมชูป้ายสนับสนุนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณและรัฐบาลต่อไป จากนั้นเดินทางไปที่โครงการส่งน้ำท่อทองแดงในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวัง ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สำหรับนักการเมืองที่มาให้การต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีล้วนเป็น สส.จากพรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ในก๊วนของนายวราเทพ รัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วันนี้นี้ก็มาให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี จุดอำเภอปางศิลาทอง ประกอบด้วยนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์เขต 2 นายอนันต์ ผลอำนวย เขต 3 นายปริญญา ฤกษ์หร่ายเขต 4

คลิ๊กข่าว

 

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า