ดร.เสริมวุฒิ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทความ “เบญจศีลโมเดล”

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการฯ

ดร.เสริมวุฒิ ประธาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด“บทความ” ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ร่วมมอบรางวัลแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมประกวด บทความ ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้  “เบญจศีลโมเดล” โดยการสนับสนุนของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา (บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด) ซึ่งดำเนินการจัดการประกวดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำโดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และ ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นแม่งานใหญ่ พร้อมด้วย นางณัชชา ประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมซุ้มจันผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ผลการประกวดผลงาน “บทความ” ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล”โดยการสนับสนุนของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา (บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด) เพื่อใช้เป็น “สื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาระดับจังหวัด” สำหรับใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ “เบญจศีลโมเดล”
1. บทความ เรื่อง ศีล 5 (เพื่อให้รู้และมีจิตสำนึกในการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน) ประกอบด้วย
1.1 รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวนุชบา จูมาศ ครูโรงเรียนบ้านป่าถั่ว
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวเจณจิตร ดีเพียร ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
1.4 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2) นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์ ครูโรงเรียนไทรงามวิทยาคม
3) นายนิติกร สุทธิศาล ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
4) นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5) นางสาวอิศรา บุญงาม ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
2. บทความ เรื่อง ความกตัญญูกตเวที (เพื่อให้รู้และมีจิตสำนึกในการรู้คุณและการตอบแทนผู้มีพระคุณ) ประกอบด้วย
2.1 รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวกฤษณา ทิมสี ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
ว่าที่ร.อ.ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
2.4 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) นางลินดา คำภา ครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้น
2) นางสาวจิรัฏฐ์ มีมุข ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
3) นางสาวแวววิมล นัยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
4) นายวรวิช บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
5) นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร
3. บทความ เรื่อง มารยาทไทย (เพื่อให้รู้และปลูกฝังค่านิยมในการแสดงกิริยาและวาจาต่าง ๆ ที่ดีและเหมาะสมสำหรับคนไทย) ประกอบด้วย
3.1 รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นายกิตติพงษ์ พรมปิก ครูโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวธิราพร พวงทอง ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
3.4 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ สพม.กำแพงเพชร
2) นางสาวณิชชา นิลาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
3) นางสุภาวดี เริงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
4) นางภาวิณี เขียวบุดดา ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
5) นางสาวสุทธิศา สมัครเขตการณ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าถั่ว
4. บทความ เรื่อง หลักศาสนพิธี (เพื่อให้รู้และเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามของศาสนาพุทธ) ประกอบด้วย
4.1 รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.กำแพงเพชร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4.4 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) นายวทัญญู เหล่าทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
2) นายกนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.กำแพงเพชร
3) นายศุภชัย เจริญสุข ครูโรงเรียนวชิรปราการ
4) นางสุภาวิณี คุ้ยเจี๊ยะ ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
5) นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
5. บทความ เรื่อง เรารักพระเจ้าอยู่หัว (เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์และสำนึกในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) ประกอบด้วย
5.1 รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวกานต์พิชชา ศรสาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) ได้แก่
นางสาวสุพรรษา นุชมา ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
5.4 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) นางศิริพร อิ่มสุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
2) นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
3) นางอังคณา แสงดี ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
4) นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.กำแพงเพชร
5) นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยา

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า