ประกาศ…รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

ด้วย มูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดสรรให้กับเด็กพิการทางการศึกษาชนิดรุนแรง  และยากจนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 107 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 535,000บาท โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นฝ่ายประสานงานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ขั้นตอนการขอรับทุน

 1. ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 2. เขียนใบสมัครส่งตามกำหนด
 3. คณะกรรมการพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 5. แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
 6. รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 7. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 8. รายงานการใช้จ่ายเงินทุนฯ (เล่มสีชมพู – ขาว)

2.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

 1. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาทั้ง ๙ ประเภทความพิการที่มีการจดทะเบียนคนพิการ
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรและอยู่ในระหว่างกำลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และอื่น ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร
 3. มีเอกสารรับรองความพิการที่ชัดเจน (สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรคนพิการ        ใบรับรองแพทย์ เอกสารรับรองความพิการ ระบุว่ามีความพิการเท่านั้น)
 4. ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีความยากลำบากในการเลี้ยงดูบุตรหลานพิการ
 5. เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย และมีหมายเลขบัตรประชาชน
 6. 6. อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
 7. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เช่น 2562, 2563, 2564 ต่อเนื่อง
 8. ไม่เป็นผู้ถูกประกาศชื่อว่าเป็นผู้ผิดหลักเกณฑ์ เช่น เป็นผู้ไม่ส่งเล่มรายงานการใช้จ่ายทุน (เล่มชมพู – ขาว) หรือส่งช้าเกินกำหนด รายงานข้อมูลเป็นเท็จ รายได้ไม่เป็นความจริง ไม่ใช้จ่ายเงินทุนตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

3.เกณฑ์การพิจารณา

 1. ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องสังกัดในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งและต้องเขียนใบสมัคร การขอรับทุนการศึกษาและแนบเอกสารที่ระบุไว้ในประกาศการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม       ปีการศึกษา 2565 ที่มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน ทุกรายการเท่านั้น
 2. ผู้ขอรับทุนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประกาศรับสมัคร
 3. เป็นเด็กพิการทางการศึกษาชนิดรุนแรงและมีฐานะยากจนจะพิจารณาเป็นอันดับแรก
 4. เป็นเด็กพิการทางการศึกษาทุกประเภทที่มีฐานะยากจน
 5. กรณีเป็นผู้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2564 จะพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม คือ การส่งรายงานการใช้จ่ายทุน (เล่มชมพู – ขาว) ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงินทุนอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม
 6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ต่อเนื่อง
 7. พิจารณานักเรียนพิการที่มีความถี่จากการได้รับการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา , การช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ

 

4.วิธีการขอรับใบสมัคร

 1. สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 405 หมู่ที่ 11 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐
 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

2.1. Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC

2.2. เว็บไซต์ของศูนย์ฯ : http //www.special-kpp.ac.th

 

5.เงื่อนไขในการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบ ๓ ส่วน (ส่วนที่ ๑ แบบประวัติของเด็กที่มีความต้องการพิเศษขอรับทุนการศึกษา ส่วนที่ ๒ แบบสอบข้อเท็จจริงเด็กที่มีความต้องการพิเศษขอรับทุนการศึกษา ส่วนที่ ๓ หนังสือรับรอง / หนังสือรับรองจากชุมชนหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ / หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ)
 2. เอกสารประกอบการสมัครให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

6.การยื่นใบสมัคร

ผู้ที่มีสิทธิ์และประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ส่งใบสมัครด้วยตนเอง                ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร หรือหน่วยบริการประจำอำเภอ (รายละเอียดผู้ประสานและที่อยู่ตามเอกสารแนบท้าย) ในเวลาทำการไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งใบสมัครทางบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมใบตอบรับ ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ            มายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 405 หมู่ 11 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย           ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 055 – 841599 และ 086 – 4483113

ผู้ที่มาส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา
 2. อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 3. รักษาตัวหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์
 4. ไม่มีบุคคลในบ้านหรือบุคคลใกล้ชิดที่กำลังรักษาตัวจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

7.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน จำนวน  1  ชุด
 2. รูปถ่ายผู้ขอรับทุนหน้าตรง (ถ่ายเต็มตัวและเห็นสภาพความพิการชัดเจน)ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว                                                          จำนวน 1 รูป
 1. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้ขอรับทุน ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว  (ถ่ายบ้านเต็มหลังและเห็นสภาพบ้านภายนอกชัดเจน)              จำนวน     1   รูป
 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา /มารดา /ผู้ปกครอง จำนวน    1   ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา /ผู้ปกครอง จำนวน   1   ฉบับ
 3. สำเนาสูติบัตรผู้ขอรับทุน จำนวน     1  ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน จำนวน 1   ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุน (กรณีอายุเกิน ๑๕ ปีขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง (ส่วนที่ 3)  จำนวน     1  ฉบับ
 7. สำเนาบัตรคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ จำนวน 1  ฉบับ

หมายเหตุ  ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

8.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านทางช่องทาง Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC เว็บไซต์ของศูนย์ฯ : www.special-kpp.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยจะดำเนินการติดต่อผู้มีสิทธิ์รับทุน จำนวน 107 ทุน                (ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่มีการติดต่อใดๆ) หากประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 841599 และ 086 – 4483223

                   ประกาศ  ณ  วันที่  29 เมษายน  พ.ศ. 2565

(นายสมจิตร  ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 

QR Code  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า