บุญใหญ่ช่วยวัดจมน้ำ วางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถ 8 ประเทศ วัดโนนสวาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ท่านศิวะ แสงมณี อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ขวัญใจ แสงมณี อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบพิธีทางศาสนาในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระอุโบสถ วัดโนนสวาท บ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีประธานสงฆ์ พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร  พระครูจันทรสารวิมลเจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูจารุวรรณวโรภาสรองเจ้าคณะตำบลผักแว่น เจ้าอาวาสวัดโนนสวาท พระชัยมงคล กลฺยาโณ (ดร.) ผู้ดำเนินการและวางผังงานก่อสร้าง และคณะสงฆ์  และได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวรนิยม วงศ์สุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ-นายฉลาด ขามช่วง สส.จังหวัดร้อยเอ็ด นายดะนัย มหิพันธ์ สส.จังหวัดอำนาจเจริญ นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอจังหาร นายสุรพงษ์ ภูมิผักแว่น ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร พลพุทธาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสุภาพร กุลบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านโนนเชียงบังและใกล้เคียง ร่วมพิธีในครั้งนี้

ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกเสาโท และแม่ทองเลื่อน แสงอุทัย นำส่วนข้าราชการพ่อค้าประชาชนประกอบไปด้วย นายพิศิฎฐ์ – นางฐาปนี สุดลาภา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา  นายจิตรกร-นางวรรณา พัฒนาสิริ อธิบดีผู้พิพากษา

ท่านธวัชชัย สีสุวรรณ อดีตผู้ว่ากำแพงเพชร ท่านนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ท่านบุญช่วย  หอมยามเย็น รองผู้ว่าฯ ท่านประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองฯ  นายธำรง-นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ห้างหุ้นส่วนสามเพชร และธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด พล.ต.ต.ขัตติยะ อนันตวงศ์ อดีตผู้บังคับการฯ

ดร.เสริมวุฒิ -นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด นายสวัสดิ์-นางจำรูญ มุ่งงาม โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ นายมนต์ชัย -นางธัญญารุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร โรงสีบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ายสุวรรณ-นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ นายกอบต.สระแก้ว บริษัทสุวรรณกิจก่อสร้าง  นางกมลพรรณ สุนทรยิ้ม ข้าวสิงห์โตทอง  กลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร นายโชคดี สุทธะมุสิก นางชมดี สุทธะมุกสิก นางวิชสุดา เกษปรีชาสวัสดิ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ

สำหรับขั้นตอนพิธีเริ่มตั้งแต่เช้าประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ จะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกเสาโท ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุเสร็จสิ้นแล้ว

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าจากบริษัทห้างร้านรวมทั้งสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร  รวมยอดเงินบริจาคสร้างพระอุโบสถวัดโนนสวาท ทั้งเงินสดและโอนเข้าบัญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,956,997.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)

พระชัยมงคล กลฺยาโณ (ดร.) ผู้ดำเนินการและวางผังงานก่อสร้าง เปิดเผยว่าทางวัดได้ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากจึงทำให้ศาสนวัตถุภายในวัดได้รับความเสียหาย คณะกรรมการได้มีมติร่วมกันในการปรับปรุงบูรณะ ถมดินปรับพื้นให้สูงขึ้น ทำให้ต้องทำการรื้อศาสนสถานเดิม เพื่อปรับปรุงและสร้างใหม่ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ ศาลาหอฉัน ห้องสมุด ห้องน้ำ เป็นต้น

ซึ่ง คณะศรัทธาญาติธรรมกัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศานา ชาวจังหวัดกำแพงเพชร และทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาทอดผ้าป่า  2,003,140  บาท

ประวัติเดิมวัดโนนสวาท ผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เปิดเผยว่า ประมาณการก่อตั้งวัดมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต พระครูจารุวรรณวโรภาส เป็นเจ้าอาวาสมา 34 ปี เป็นพุทธสถานที่ชาวบ้านใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาปี พ.ศ 2554

ได้เกิดอุทกภัยพื้นที่ภาคอีสานเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งที่วัดโนนสวาทแห่งนี้ด้วย ทำให้ทางวัดได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมตลอดมา และ อุโบสถพระประธานต้องจมอยู่ใต้น้ำ  ชาวบ้านก็ไม่ได้รับความสะดวกที่จะมาใช้วัดในการประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากวัดถูกน้ำท่วมก็รกร้าง

ต่อมา ปี พ.ศ.2562  พระ ดร.ชัยมงคล กัลยาโณ ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นผู้บวชเณรให้และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่งให้เรียนหนังสือ จนในที่สุดพระ ดร.ได้ไปเรียนอยู่ที่อินเดีย และ ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่กว่า 10 ปี เมื่อกลับมาได้พบเห็นวัด ไม่เป็นที่ เจริญ จึงได้รวบรวมบรรดาลูกศิษย์ ทำบุญบริจาคทรัพย์ปรับพื้นที่ บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเดิมที่ถูกน้ำท่วม

ร่วมกับชาวบ้านโนนเชียงบัง ได้ร่วมกันเข้ามาพัฒนาวัด แต่ทำได้แค่เพียงบางส่วน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชนบท ลูกศิษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้บริจาคทรัพย์และเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา จนถึงวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระอุโบสถ เพื่อวัดจะสามารถประกอบศาสนกิจของสงฆ์ และใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวพุทธ ให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ทางวัดจึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติธรรมกัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศานา ทุกจังหวัด ที่ประสงค์อยากจะร่วมทำบุญในการบูรณะครั้งนี้ เพื่อให้ศาสนวัตถุคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาตลอดไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญไปที่ หมายเลขบัญชี 448-1-059249 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงพลาญชัย ชื่อบัญชี พระชัยมงคล กลฺยาโณ /ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮอตนิส์  www.kppnews.net เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

คลิ๊กข่าว

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า