ข่าวรอบรั้ว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกตรวจสอบฝาบ่อพักดังเวลารถวิ่งผ่าน บริเวณ ร้านป้าดำ ถนนราชดำเนิน ซอย 10  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตามใบคำร้องของประชาชน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฎิบัติงานสำรวจท่อระบายน้ำอุดตันและรางระบายน้ำ บริเวณ ถนนเส้นโซดารีสอร์ท ตามใบคำร้องของประชาชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำน้ำดื่ม และข้าวกล่อง มอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กองคลัง ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว.89 ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้เจัาหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการ เก็บกิ่งไม้ข้างทางบริเวณถนนประชาหรรษาซอย 2

งานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00-19.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ออกปฎิบัติงานดังนี้
05.00-07.30น.
-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดเทศบาล เพื่อคัดกรองโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
07.30-16.00น.
-ออกตรวจบริเวณหน้ารพ.กพ.พบการตั้งวางจำหน่ายลอตเตอรี่ขวางทางจราจรเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนให้เก็บของโดยทันที
-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ออกลงพื้นที่ตรวจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดไนท์พลาซ่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
16.30-19.00น.
-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดไนท์พลาซ่า2เพื่อคัดกรองโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บวัสดุ กวาดดูดฝุ่น ดายหญ้าฟุตบาทถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกดำเนินการพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนหนองรี และชุมชนร่วมใจพัฒนา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กองการศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานในการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนในสังกัดฯ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่บริเวณตลาดไนท์บาซ่า ดูการปรับพื้นที่บริเวณตลาด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการเรียนเชิญคณะกรรมการพิจารณารับโอนข้าราชการครูโรงเรียนเสมียนนารี สำนักเขตจตุจักร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมี นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยใช้ Line Meeting ในการสัมภาษณ์และเสนอผลงาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บวัสดุ กวาดดูดฝุ่น ดายหญ้าฟุตบาทถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา05.00-19.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ออกปฎิบัติงานดังนี้
05.00-07.30น.
-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดเทศบาล เพื่อคัดกรองโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
07.30-16.00น.
-ออกตรวจบริเวณหน้าศูนย์ต้นโพธิ์พบรถเปิดท้ายจำหน่ายสินค้าไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนให้เก็บออกโดยทันที
-ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง
-ออกตรวจบริเวณธนาคารกรุงไทยพบรถเร่จำหน่ายสินค้าไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นในการตักเตือนให้เก็บออกโดยทันที
-ออกตรวจเรื่องร้องเรียนบริเวณศาลหลักเมืองตั้งวางจำหน่ายสินค้ากีดขวางการจราจรเบื้อต้นดำเนินการตักเตือนให้เก็บออกโดยทันที
-ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณถนนสิริจิต พบรถเปิดท้ายจำหน่ายสินค้าไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนให้เก็บออกโดยทันที
-ออกตรวจพบการติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ขออนุญาตเบื้องต้นดำเนินการจัดเก็บ
-ออกกั้นเขตขาวแดงบริเวณตลาดไนท์เพื่อปรังปรุงพื้นที่ตลาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ออกตรวจเรื่องร้องเรียนบริเวณที่จอดรถรถไฟฟ้าตั้งวางสิ่งของกีดขวางการจราจรเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนให้ขยับให้เรียบร้อย
16.30-19.00น.
-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดไนท์พลาซ่า2เพื่อคัดกรองโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค. โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกดำเนินการพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนร่วมใจพัฒนา 2 ราย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกดำเนินการสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน 9 รายและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับการกักกันตนเองที่บ้าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นาย ศุภแรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการติดตั้งตู้ขยะอันตรายและตะแกรงแยกขยะรีไซเคิล ใน 15 ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริฯ

วันที่ 25 กรกฏาคม2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ซึ่งได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน ซ.ตาบาก เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์จึงนำรถบรรทุกน้ำ 204 และ 203 ออก ว.4 ไปยังพื้นที่ ซ.ตาบาก และได้ตรวจสอบสรุปไฟไหม้เครื่องอบสมุนไพรไม่มีความเสียหาย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภแรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาตวามสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณข้างสวนน้ำ และข้าง กกต.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดายหญ้า แซะดิน ริมบันไดเขื่อนริมปิง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวงเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยให้ร่มรื่นสวยงาม

วันที่ 23 กรกฎาคม​ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการให้โอวาทเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ ฝ่ายปกครอง​ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้จัดให้มีการดำเนินการฝึกซ้อม​แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย​ ประจำเดือน​กรกฎาคม​ 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการออกใบแจ้งเตือนครั้งที่ 3ให้กับร้าน บริเวณตลาดไนท์ เป็นการเตือน ครั้งสุดท้าย ซึ่งให้เวลาในการดำเนินการรื้อถอนภายใน 7 วัน ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 23กรกฏาคม 2564 ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 เข้ารับมอบพัดลมจำนวน 3 เครื่องให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางศรีรัตน์ วงค์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์. ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการกวาด ดูดฝุ่น ล้างตลาดสดเทศบาล เก็บวัสดุต่างๆ และติดป้ายรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในชุมชน พร้อมทั้งล้างรถเก็บขยะหลังเสร็จงาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีน้ำหนัก100 กิโลกรัมขึ้นไป ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 คุณแม่บุณยานุช ทุ่งโพธิตระกูล เข้ามอบพัดลมจำนวน 3 เครื่องให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายบุญลือ สุทธาวาส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้รับ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราข 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) โดยได้ความเมตตาจากพระครูโสภณวัชรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง เป็นผู้แทนคณะสงฆ์รับการถวายสิ่งของดังกล่าว ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสัตวแพทย์ รับการตรวจเก็บตัวอย่าง Surface swab ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรคลงติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้สัมผัสเสียงสูงที่ได้รับการกักตัวที่บ้าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่างดำเนินการตัดหญ้าริมเขื่อนแม่น้ำปิง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ทำการทดลองใช้ตัว INLINE INDUCTOR ตัวทำฟองโฟมใช้ประกอบกับหัวฉีดโฟม ซึ่งใช้ในการดับไฟประเภท B ซึ่งเกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวที่สามารถติดไฟได้ เช่น น้ำมันชนิดต่างๆ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 .นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจับสลากจองล็อคขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 52 ราย ได้จัดสรรค์พื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ไว้ค้าขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงโควิด 19
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ในโครงการคนกำแพงเพชรไม่ทิ้งกันรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 กลับบ้าน ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนนั้น เป็นการประชุมติดตามโครงการและรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าพร้อมกำจัดวัชพืช ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศใต้หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ

คลิ๊กข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า