รัฐมนตรีช่วย สธ.มอบโล่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต้นแบบสุภาพดีชีวีมีสุข

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ น.ส. กุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ นางกัญญานันท์ วังนาค ประธานชมรมผู้สูงอายุ

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สูงอายุต้นแบบสุภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ จาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี