อบรมผู้ประกอบการ ร้านสะอาด อาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้มารับบริการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องดูแลและควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรี จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ตลอดจนการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้เกิดขึ้น ยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้มีคุณภาพมีความปลอดภัย ในการบริโภคอาหาร และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค โดย นายกิตติ แก้วบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งนี้

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข้อกำหนดท้องถิ่นของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร

ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและวิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณ์และอาหารที่สดสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน

ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบป้าย (Clean Food Good Taste) อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับร้านค้าอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10 ราย