เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำ 27 ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดโครการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรมการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนเป็นเรื่องที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ผู้ดำเนินโครงการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นบุคลากรที่สำคัญในชุมชนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา จึงได้จัดทำโครการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้นำชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
  2. เพื่อให้ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ได้รับความรู้ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ของการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน
  3. เพื่อให้การติดต่อประสานงนระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตามจุดประสงค์ที่วางไว้

ซึ่งการอบรมใดรั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 27 ชุมชน จำนวน 108 คน โดยประชุมเดือน ละ 1 วัน จำนวน 6 ครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน, เดือนมกราคม, เดือนมีนาคม , เดือนพฤษภาคม ,เดือนกรกฎาคม ,เดือนกันยายน ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ในหัวข้อ “การสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมี นายรัชพงศ์ ศิริเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรี่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 27 ชุมชนอีกด้วย