คณะแสวงบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระอุโบสถ วัดโนนสวาท

แรงศรัทธาบุญกำแพงเพชร

ทอดผ้าป่าช่วยวัดจมน้ำ

จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 2 ล้านบาท

คณะแสวงบุญนำโดยพ่อเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปทอด ผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะพุทธสถานและสิ่งก่อสร้างพระอุโบสถ วัดโนนสวาท บ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

คณะแสวงบุญนำโดย ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

 (ซึ่งในอดีต 2528 ท่านผู้ว่าฯรับราชการ ปลัดอําเภอโพธิชัย ปี 2531 ปลัดอําเภอปทุมรัตน์ และปลัดอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด)

และ ท่านธัชชัย สีสุวรรณ อดีตผู้ว่ากำแพงเพชร ท่านสุชาดา สีสุวรรณ อดีตนายกเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร

(ในอดีต ปี 2556 อดีตผู้ว่ารับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

ร่วมด้วย นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ห้างหุ้นส่วนสามเพชร และธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด ดร. เสริมวุฒิ และคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด นายสวัสดิ์ และนางจำรูญ มุ่งงาม โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

นายมนต์ชัย นางธัญญารุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร โรงสีบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายไพโรจน์ แก้วแดง อดีตรองผู้ว่า นางสมพิศ แก้วแดง อดีตรองนายกเหล่ากาชาด นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด

รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านและชาวพุทธร่วมทอดผ้าป่ากันอย่างคึกคัก นอกจากนี้คณะจากจังหวัดกำแพงเพชรยัง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบไปด้วย ต้นไทรใบสัก ต้นยางอินเดีย ภายในบริเวณของวัด

สำหรับยอดผ้าป่าในครั้งนี้รวบรวมได้จำนวนทั้งสิ้น  2,003,140  บาท ด้วยการบอกบุญไปทางหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านโรงสี ประชาชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

สำหรับวัดโนนสวาท ผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เปิดเผยว่า ประมาณการก่อตั้งวัดมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต เป็นพุทธสถานที่ชาวบ้านใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาปี พ.ศ 2554 ได้เกิดอุทกภัยพื้นที่ภาคอีสานเป็นบริเวณกว้าง

รวมทั้งที่วัดโนนสวาทแห่งนี้ด้วย ทำให้ทางวัดได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมตลอดมา และ อุโบสถพระประธานต้องจมอยู่ใต้น้ำ นอกจากนี้ ศาลา และกุฏิก็ต้องรื้อทิ้ง โดยมี พระครูจารุวรรณวโรภาส ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสมา 34 ปี ดูแลวัด หลังจากวัดถูกน้ำท่วมก็รกร้าง ชาวบ้านก็ไม่ได้รับความสะดวกที่จะมาใช้วัดในการประกอบพิธีทางศาสนา

ต่อมา พระ ดร.ชัยมงคล กัลยาโณ ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นผู้บวชเณรให้และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่งให้เรียนหนังสือ จนในที่สุดพระ ดร.ได้ไปเรียนอยู่ที่อินเดีย และ ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่กว่า 10 ปี หลังจากนั้น กลับมาที่วัดได้เห็นวัด ไม่เป็นที่ เจริญ จึงได้รวบรวมบรรดาลูกศิษย์ ทำบุญบริจาคทรัพย์ก่อสร้าง ปรับพื้นที่

ขณะนี้เริ่มมีกุฏิเริ่มมีหอฉัน ห้องสมุด มีห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับญาติโยมที่มาใช้บริการภายในวัด และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเดิมที่ถูกน้ำท่วม ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านโนนเชียงบังได้ร่วมกันเข้ามาพัฒนาวัด แต่ทำได้แค่เพียงบางส่วน เช่น รั้วกำแพงและทำความสะอาดปลูกต้นไม้ได้แค่นั้น เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชนบท

เริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2562 ลูกศิษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้บริจาคทรัพย์และเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาสร้างความดีใจให้กับชาวบ้าน ได้ปลื้มปิติที่จะได้มีวัดประกอบศาสนกิจของสงฆ์ และใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวพุทธ ที่วัดแห่งนี้


ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของชาวเมืองกำแพงเพชร โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการ และคหบดี บริษัทห้างร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรม โรงสีลานมันต่างๆ สร้างความยินดีให้กับชาวบ้านนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้ ร่วมประกอบอาหารและแต่งกายกันอย่างสวยงามมา ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และยังหวังว่าชาวกำแพงเพชรจะได้กลับมาร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ในบวรพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป /ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮอตนิส์  www.kppnews.net เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร