บ้านเมือง สะอาด กำแพงเพชรเมืองน่าอยู่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บกวาดถนนชุมชนร่วมใจ/ตัดหญ้าฟุตบาทหลังลานอนุรักษ์/เก็บเศษวัสดุต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร