“รองต้อย” ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ร.ร.ท.2

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานประชุมโครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและรับฝังข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ร่วมด้วย นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายธวัชชัย เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทสบาล 2 วัดทุ่งสวน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เข้าร่วมรับฟัง พร้อมร่วมกิจกรรม จิตศึกษา เพื่อฝึกจิตให้ตั่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ใด้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้ง ระบบ (Whole School Approach) ให้สมารถบริหารจัดการตนเองทั้งด้านบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน ให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ ในการดูแลติดตามช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและมี กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนด
รวมถึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กิจกรรมจิตศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนทัศน์ ได้แก่
1) การจัดการความเป็นชุมชนให้มีสนามพลังบวก สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน วิถีและวัฒนธรรมหมู่
2) การใช้จิตวิทยาเชิงบวก
3) การใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ ที่นำมาซึ่งการรู้ตัว การใคร่ครวญ การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกัน