เทศบาลเมือง กพ.รับโล่ “รางวัลดีเด่น”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมาย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  จาก รศ.ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์

ร่วมด้วย นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ยังร่วมการประชุม “ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วย