ประกวด นพมาศ -หนูน้อย – เสมอภาค “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง”

ผู้สื่อข่าว ได้รับการประสานจาก นายศุภชัย ศรีงาม ว่าสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรม และที่พักจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสุวัฒน์​ สุจริตกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรมและที่พักจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงาน “สายประทีปธาราธิดาลุ่มน้ำปิง” ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญในกรจัดกิจกรรมรองรับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้เด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนที่สนใจในการแสดงออกและความสามารถ ทักษะการประกวดบนเวที่ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศขึ้น

โดยแยกเป็นการ ประกวดหนูน้อยนพมาศ และการ ประกวดนางนพมาศเสมอภาค ในระหว่งวันที่ 24-25 ตุลาคม2563 ขึ้น ณ ลานเอนกประสค์งหน้าโรงแรมชากังราว  อ.เมืองกำแพงเพชร โดยผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับการฝึกทักษะและการเรียนรู้ก่อนที่จะก้าวสู่เวทีประกวดในระดับต่อไป

นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้มาเป็นประธาน เปิดงานสายประทีปธารา ธิดาลุ่มน้ำปิง กล่าวชื่นชม ในการรวมตัวขององค์กรภาคเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรม รองรับตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ของรัฐบาลและจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้ยุคของ New Noma

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงออก ทั้งความสมารถ

ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก ที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนา ก้าวขึ้นสูเวทีประกวดในลำดับต่อไป และหวังว่าจะเกิดความร่วมมือขององค์กรเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้น ภายในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศอายุ 3-6 ปี

ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ รับรางวัล 5,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 10 เด็กหญิงวฤทยา รักพ่วง (น้องอิงฟ้า)

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 12 เด็กหญิงศรัญญย์รัชน์ มั่นเขตวิทย์ (น้องแสนดี)

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล 2,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 14 เด็กหญิงกัญญาพัชร ธัชยะพงษ์ (น้องจีน่า)

ขวัญใจหนูน้อยนพมาศ รับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 21 เด็กหญิง ครีมา จ่าพันดุง (น้องลีอา)

แต่งกายงามรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 5 เด็กหญิงวรกร เขตกรณ์ (น้องมัดไหม)

ดูน้อยวัฒนธรรมรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 1 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ตันติสันติสม (น้องหมิว)

หนูน้อยวัฒนธรรมรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 21 เด็กหญิง ครีมา จ่าพันดุง (น้องลีอา)

หนูน้อยวัยใสรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 2 เด็กหญิงกัญชัญญา รัตนเจริญ (น้องนุดี)

รางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศอายุ 7-12 ปี

ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศรับรางวัล 5,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 12 เด็กหญิงวรัญญา นิติธนสมบัติ (น้องออมออม)

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 1 เด็กหญิงกันต์ฤทัย วงษ์มณี (น้องโฟกัส)

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล 2000 บาท

หมายเลข 6 เด็กหญิงพลอยชมพู สุขชู (น้องพลอย)

ขวัญใจหนูน้อยนพมาศรับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 2 เด็กหญิงสุพิชญา พิมเสน (น้องบัวตอง)

แต่งกายงามรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 12 ด็กหญิงวรัญญา นิติธนสมบัติ (น้องออมออม)

หนูน้อยวัฒนธรรมรับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 8 เด็กหญิงบงกช รอดโต (น้องแบมแบม)

และมาถึงรางวัลการประกวดนางนพมาศเสมอภาคซึ่งเป็นการประกวดระหว่างสาวประเภทสองกับนางสาวจริงๆโดยใช้เวทีร่วมกันและให้คณะกรรมการนั้นเป็นผู้ให้คะแนนผลปรากฏว่าชายจริงหญิงไม่แท้สามารถชนะใจกรรมการคว้าตำแหน่งนางนพมาศเสมอภาคไปครองได้ท่ามกลางความชื่นชมของผู้ที่เข้าร่วมชมและประกวดรวมทั้งคณะกรรมการนับเป็นการสร้างสีสันให้กับงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดกำแพงเพชรที่จัดขึ้นก่อนวัน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดตาม ประเพณีวันเพ็ญเดือน 12 ผลการประกวด

ชนะเลิศนางนพมาศเสมอภาครับรางวัล 10,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 1 นายลลิตา ศิริวัฒนกุล (ภูมิใจ)

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางนพมาศเสมอภาค รับรางวัล 5,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 10 นายณริศรา วงศ์เจริญ (ลูกเม่น )

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศเสมอภาครับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 6 นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด (Mobile )

รองชนะเลิศอันดับ 3 นางนพมาศเสมอภาค

ได้แก่หมายเลข 2 นายวาสิตา ไชยกูลชื่นสกุล (หมีพูห์)

รองชนะเลิศอันดับ 4 นางงามเสมอภาค รับรางวัล 1,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 11 นางสาวณัฐมน  ศรีรงพัฒน์ (กุ๊กกู๋)

รางวัลขวัญใจประชาชนรับรางวัล 3,000 บาท

ได้แก่หมายเลข 3 นางสาวสุภัสสร อ่อนสี  ( ลูกศร)