บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่…สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ ไม่กีดขวางทางสารธารณะ  

การจัดระเบียบ การพัฒนาเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีนโยบายด้านการจัดระเบียบริมถนนหนทาง และทางเดินเท้า แล้วเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฝ่ายเทศกิจเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี  รวมทั้ง นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาการปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดระเบียบดังกล่าวเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหลักแหล่งไม่กีดขวางทางสาธารณะ และก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กลับเทศบาลและยังส่งผลดีไปถึงหน้าตาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และยังเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเราอีกด้วย

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รายงานผลการปฏิบัติ งานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ของวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-16.30น.

งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ได้รายงานผลการออกปฎิบัติงานดังนี้

-ออกอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนราชวิถี ขุดและขนดินทำท่อระบายน้ำ

-ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พบการตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าดำเนินการตักเตือนให้ขยับเข้าให้มีทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้

-ออกตรวจพบการตั้งวางจำหน่ายอาหารเจบนทางเท้าเบื้องต้นดำเนินการตักเตือนให้ขยับขึ้นบนให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้

-ออกตรวจร้านดีร้อยพบการตั้งวางป้ายบนทางเท้า ทำให้ประชาชนเดินไปมาไม่สะดวกดำเนินการตักเตือนให้เคลื่อนย้ายออกโดยทันที

-ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง

-ออกตรวจบริเวณหลัง รพ.กพ.พบรถเร่ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะดำเนินการจับปรับจำนวน 1ราย และตักเตือนจำนวน 1 ราย

-ออกตรวจบริเวณหน้ารพ.กพพบรถเร่ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะดำเนินการ ตักเตือนจำนวน 2 ราย

-ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการจอดรถหน้าตลาดไนท์ฯบริเวณแผงผลไม้เบื้องต้นดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจอดให้เป็นระเบียบ

-ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นกลางระหว่างตลาดผ้ากับอาหารมีรถจักรยานต์ยนต์วิ่งไปมาเกรงจะมีอันตราย จากการตรวจสอบ เบื้องต้นดำเนินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าให้รถจักยานยนต์มาขับขี่

-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล