ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  เปิดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2563 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การจัดการประชุมครั้งนี้ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรคมะเร็งเต้านม / โรคมะเร็งปากมดลูก โดยคุณชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ร.พ.กำแพงเพชร การประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและทีมงานสุขภาพภาคประชาชน

โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 180 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ผู้บริหารมอบกระเป๋าผ้าเพื่อใช้ในการใส่อุปกรณ์เพื่อลงปฏิบัติให้กับ อสม.และแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19