ปรับภูมิทัศน์ ถนนปลอดภัยในชุมชนเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เนื่องในฤดูฝนต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ก่อปัญหาอุปสรรคด้านความปลอดภัย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการให้กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปรับภูมิทัศน์  ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณไหล่ทาง ผู้ใช้ถนนหนทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่กันไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งดำเนินงานตัดหญ้าบริเวณริมทาง สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ล่าสุดปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนวัดช้างบริเวณ ริมถนนคอนกรีต ทางเข้าวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) ซึ่งงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการบำรุงรักษาทางถนนให้มีความปลอดภัย ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ