ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ พระอุโบสถวัดคูยาง อำเภอเมือง กำแพงเพชร โดย นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศมีความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนของคณะสงฆ์ ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรยิ่งขึ้นไป