“หมอทร”สุนทร รัตนากร แถลง 6 ปีทุ่มงบกว่า 3 พันล้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกำแพงเพชร กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง เลือกมาทำงานนายก อบจ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 “หมอทร” สุนทร รัตนากร  นายก อบจ.กำแพงเพชร แถลงผลงาน 6 ปี ทุ่มงบ กว่า 3 พันล้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกำแพงเพชร ขอบคุณทุกคะแนนเสียงทั้งหวัดกำแพงเพชร เลือกตั้งนายก อบจ.กำแพงเพชร ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินในบริหารโปร่งใส ได้รางวัล อัน 4 ของประเทศ จาก 76 จังหวัด

“หมอทร”สุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กราบขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 และให้นโยบายให้กับประชาชนไว้ว่า ถึงเวลาเปลี่ยนการบริหารการใช้งบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ การใช้งบประมาณปีละประมาณ 500 – 600 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลักอยู่ 2 เรื่องคือ

  1. สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการโดยตรงทุกพื้นที่

1.1 นโยบาย 1 ตำบล/1 เทศบาล =  1 ล้านบาท (ต่อปี) ในเรื่องส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน ด้านการพัฒนาอาชีพ การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว

1.2 นโยบายอำเภอ SML 5 – 10 – 15 ล้านบาท (ต่อปี) สนับสนุนส่วนราชการ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ ตามขนาดของอำเภอ

s การพัฒนาด้านการศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุข

s สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน อสม.และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ

s แก้ไขปัญหาเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  1. เร่งแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนและจำเป็น เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำ เป็นต้น 200 – 300 ล้านบาท (ต่อปี) โดยจะทำโครงการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเท่านั้น

ภายหลังจากรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ก็ได้นำแนวคิดที่ให้ไว้กับประชาชนมาจัดทำเป็นนโยบายแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรและเจตนารมณ์ที่จะทำให้กับประชาชนโดยเปิดเผยตั้งแต่ปี 2556 เป็นมาถึงปัจจุบัน มีผลงานที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

จัดหาแหล่งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งงบประจำปี งบประมาณเงินเหลือจ่าย และเงินสะสม โดยคัดเลือกจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลที่ประชาชนเสนอผ่านจากระดับประชาคมมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามขั้นตอนเท่านั้น โครงการพัฒนาด้านการก่อสร้างถนนในทุกพื้นที่อำเภอ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1,001 โครงการ  งบประมาณ 1,923,498,900.- บาท กล่าวโดยสรุปคือทุกตำบลในพื้นที่ต้องมีโครงการและได้รับงบประมาณ       ในการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาทโดยทั่วถึง

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำทางธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น กระผมได้ให้ความสำคัญกับน้ำในการทำการเกษตร โดยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกไม่มีระบบระบายน้ำต้องอาศัยน้ำธรรมชาติอย่างเดียว ส่วนฝั่งตะวันออกต้องอาศัยระบบระบายน้ำจากคลองชลประทานหรือการขุดคูคลองก็ได้ให้นโยบายโดยให้ประชาชนรวมทั้งผู้นำชุมชนต่างๆ เสนอปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจากระดับหมู่บ้านโดยผ่านกระบวนการประสานแผนเช่นเดียวกัน โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา      ถึงปัจจุบันได้พิจารณาโครงการด้านแหล่งน้ำ ได้แก่ การขุดลอกคลอง แก้มลิง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ขนาดใหญ่ รางระบายน้ำ ฯลฯ จำนวน 297 โครงการ 339,194,700 บาท

1.3 การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล/เมืองในการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูคลองโดยใช้งบปกติในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 – 2563 ดังนี้

1) การซ่อมปรับเกรดบูรณะผิวจราจรลูกรังที่ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล ระยะทาง 8,792.32 กิโลเมตร ในทุกพื้นที่อำเภอ

2) การขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 239 โครงการ

3) การขุดลอกผักตบชวา จำนวน 50 โครงการ

4) การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 41 สายทาง ระยะทาง 309.409 กิโลเมตร งบประมาณ 637,822,616.48 บาท

1.4 การพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรมาอยู่ในความรับผิดชอบและได้มีการพัฒนาอำนวยความสะดวกและการบริการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ที่เดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

  1. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กระผมได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทตามอำเภอต่างๆ ยังขาดโอกาสการพัฒนาไม่เท่าเทียมกับเด็กในเมือง      จึงได้มีนโยบายอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับการพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ        ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ ในด้านการซ่อมแซมอาคารเรียน  จ้างครูผู้สอน พัฒนาทักษะผู้เรียน และสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน งบประมาณรวม 534,315,418.- บาท

2.2 การสืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กระผมได้ให้ความสำคัญกับงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอต่างๆ โดยมีทั้งการอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือดำเนินการเอง ดังนี้

1) สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดทำงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรและงานประเพณีนบพระเล่นเพลง ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวมปีละ        4 ล้านบาทต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมงบประมาณ 32 ล้านบาท

2) การจัดกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ การจัดงานไทยทรงดำ       ที่อำเภอคลองขลุง การจัดงานปีใหม่ม้งที่อำเภอคลองลาน งานประเพณีสงกรานต์ทุกพื้นที่ตำบล       งานบุญบั้งไฟเทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล งานประเพณีเข้าพรรษาและตักบาตรเทโว งานลอยกระทง ฯลฯ

3) การจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรทุกกิจกรรมโดยมีการสนับสนุนอุปกรณ์และกำลังบุคลากร

  1. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ

กระผมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัยของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาโรงงานผลิตสารปรับปรุงบำรุงดิน ได้มีการผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรยืมไปใช้ในการผลิตโดยยังไม่ต้องชำระเงิน ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในทุกพื้นที่อำเภอ จำนวน 148 กลุ่ม สมาชิกราว 4,000 คน เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรหรือหากใช้ให้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น

2) โครงการโคก หนอง นา โมเดล กระผมได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรในการดำเนินรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไปโดยนำศึกษาดูงานที่ศูนย์มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำความรู้และหลักปฏิบัติมา พัฒนาต่อยอดให้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมแล้ว             จำนวน 1,762 คน ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดระดับต้นๆ ของประเทศที่จัดทำโครงการโคก หนอง นา โมเดลและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

3) การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกร กระผมได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรเป็นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลังโดยทำในพื้นที่จำนวนน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน การใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอคลองขลุง อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม และอำเภอคลองลาน

  1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

กระผมได้พิจารณาดำเนินการส่งเสริมและจัดทำโครงการให้กับหน่วยงานและประชาชน ดังนี้

4.1 การสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย เป็นการจัดแข่งขันวิ่งมินิฮาฟ การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การจัดแข่งขันกีฬาและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯลฯ

4.2 การฝึกอบรมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เช่น โครงการจัดทำขนมไทย การแปรรูปอาหาร การจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ

4.3 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีส่วนร่วมกับทางราชการในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งมีพี่น้อง อสม.ในจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 11,874 คน

4.4 การอุดหนุนงบประมาณให้กับตำรวจภูธรจังหวัดในการติดตั้งกล้อง CCTV            เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การอุดหนุนงบประมาณตรวจสารเสพติด ฯลฯ

4.5 การอุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดกิจกรรม To be number one และการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน

  1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระผมได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2556       ได้มีการจัดทำโครงการสำคัญๆ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ดังนี้

5.1 โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 8,042,900.- บาท

5.2 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 3,3350,000.- บาท

5.3 การอบรมให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ    ทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้มีความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น จำนวน 17 โครงการ        งบประมาณ 7,443,014.- บาท

5.4 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ได้แก่ การรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยตั้งแต่ปี 2560 – 2563 สามารถเก็บขยะอันตรายไปกำจัดทำลายตามหลักสุขาภิบาลได้ จำนวน 20.49 ตัน

  1. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระผมได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน     ในก่อสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขณะนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดโดยปี 2563 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม จำนวน 56,502 คน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับจังหวัดกำแพงเพชรโดยรวม

  1. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล

ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร กระผมได้ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรและขับเคลื่อนนโยบายของกระผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่กล่าวมาโดยสังเขปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ผมในฐานะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรให้เข้ามาแก้ปัญหา แต่การดำเนินโครงการกิจกรรมบางอย่างอาจติดขัดด้วยระเบียบของทางราชการทำให้การทำงานติดขัดอยู่บ้าง แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนกระผมก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบของทางราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งประเทศจำนวน 76 จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเอ (A) อยู่ในลำดับที่ 4 คะแนนรวม 90.75  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ด้าน เท่ากับ 90.70  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรยังได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดเข้ารับโล่เกียรติคุณในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ ให้เห็นว่า ผลงานและการทำงานที่ผ่านมาของกระผมได้ทำเพื่อพี่น้อง                  ชาวกำแพงเพชรมาโดยตลอด สรุปได้ว่าพันธกิจ กิจกรรมทุกด้านตามยุทธศาสตร์ในสมัยที่ผม             นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งทีมงานข้าราชการ          ได้ทำงานตอบปัญหาของพี่น้องประชาชนกำแพงเพชรครบทุกด้านเป็นผลดี โดยเฉพาะการกระจายงบประมาณลงทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทุกอำเภอ จึงขอแถลงผลการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบว่าผม นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรว่า  เราทำจริง ทำได้ดีตามคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและพี่น้องประชาชน ด้วยความขอบพระคุณ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า