สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.กำแพงเพชร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สด็จไปยังหอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมออกตรวจด้วย มีผู้รับบริการตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม 735 คน

ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, โรคระบบประสาท และโรคผิวหนัง โดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการคำปรึกษาและมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง มีเจ้าของสัตว์เลี้ยง 47 คน ซึ่งเลี้ยงสุนัข แมว สุกร กระบือ เป็ด และไก่ เข้ารับบริการ

ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 9 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง, โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, โรคมะเร็งเพดานอ่อน, โรคมะเร็งโคนลิ้น, แพ้แสง, โรคหัวใจ, พิการขา 2 ข้างแต่กำเนิด, โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและมีก้อนที่ปอด รวมทั้ง โรคผื่นชนิดเฉียบพลัน โดยมีพระวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงินเป็นค่าเดินทาง และค่าใช่จ่ายในครอบครัว

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนฯ, พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัครตามลำดับ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 62 เมื่อปี 2562 ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวม 2,934 คน

โดยปีนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 6 ครั้ง, ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร 2 อำเภอ และจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ใน 26 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ มีพระดำรัสกับ อาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยทรงมีความยินดีที่มีจังหวัดแพทย์อาสาเพิ่มขึ้นอีก 1 จังหวัด และขอให้อาสาสมัคร พอ.สว.ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจเมตตา