กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดีเด่นระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการสนับสนุนกลไกและกระบวนการหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพ พี่เลี้ยงกองทุนระดับอำเภอ และ จังหวัด มีการให้พี่เลี้ยงระดับอำเภอ ออกประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอๆละ 1 แห่ง สำหรับ หน่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับอำเภอ ประกอบด้วย

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี

กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร

นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับเกียรติบัตรกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จาก นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร