มอบ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2563 (หลังที่ 11)


นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2563 (หลังที่ 11) ให้กับ นายสุวิน คงขันธ์ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 8 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย และที่อยู่อาศัยเดิมทรุดโทรม โดยมี นายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานยริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธี

สำหรับ โครงการ บ้านกาชาด สร้างสุข มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยาก มีรายได้น้อย มีความประพฤติดี ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและปลอดภัย ให้มีขวัญและกำลังใจ ตั้งใจทำความดี อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งนายสุวิน คงขันธ์ เป็นผู้มีความสุจริตในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

จึงได้รับการคัดเลือก และได้รับการสรับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านใหม่ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท พร้อมเครื่องใช้ในครัวเรือน และข้าวสาร อาหารแห้งจำนวนหนึ่ง /ปณิธาน จันทร์เขต /เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร