“โรงเรียนเทศบาล 1 “ถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่10

ในวันที่ 24กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นายสมเกียรติ มาลา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563โดยจัดกิจกรรมดังนี้ในภาคเช้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในภาคบ่าย มีกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน