รับของช่วยเหลือ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประชาชนหลายร้อยคนเขารับถุงยังชีพ ข้าวกล่อง หน้ากากอนามัย พันธุ์ปลา และต้นกล้าพืชผักสวนครัว กันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานกาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมนี้ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด โดยมี นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและการแบ่งปัน แก่ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายในจังหวัดกำแพงเพชรส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”โดยสนับสนุนจากจังหวัดกำแพงเพชรนำถุงยังชีพจำนวน 180 ชุด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 400 กล่อง และหน้ากากผ้าอนามัยอีกจำนวน 360 ชิ้น รวมทั้งน้ำดื่ม ประมงจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน 5 หมื่นตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว จำนวน 800 ต้น เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ผ่านการคัดกรอง สมควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น และยังได้ผลิตอาหารเอง เพื่อความยั่งยืนต่อไปในวันข้างหน้า ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ว่า เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำสิ่งของมาแบ่งปัน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งบรรยากาศการรับมอบก็เป็นไปอย่างคึกคัก จำนวนของที่มอบให้มีจำนวนมากและมีน้ำหนัก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ที่มารับมอบแล้วแต่มีทั้งสตรี และผู้สูงอายุรวมทั้งเด็กเล็ก บรรยากาศจึงเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างที่เห็นในภาพ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หลายท่านเห็นแล้วปลื้มปีติในใจ ซาบซึ้งในโอกาสวันมหามงคลเช่นนี้