เปิดสระว่ายน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร1.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เสื้อ และอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขาทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการมาตรการเสริม (มาตรการเฉพาะรายกิจการที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้เข้าใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงาน และผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ มีโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงขอประกาศเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

(นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช)
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร