สภาเทศบาลฯ ถกหนุน..พัฒนาแสงสว่างถนนท่อและฝุ่นขยะสิ่งแวดล้อม

 

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภา นำวาระความต้องการจากประชาชน ที่ได้จากการประชาคม จัดทำงบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไข ปัญหาการจัดเก็บขยะ กวาดขยะบนพื้นผิวถนน การเพิ่ม แสงสว่างยามค่ำคืน การพัฒนารองรับสังคมผู้สูงอายุ และกำหนดระเบียบใช้ รถสุขาเคลื่อนที่วันที่ 29พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เรียกประชุม สภาเพื่อขออนุมัติข้อราชการสำคัญ ของฝ่ายบริหารนำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถาพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารนำโดย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลฯ นางศศิธรศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมครบทุกกองงานที่ประชุมในครั้งนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยกันหลายโครงการ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่ประชาคม กับพี่น้องชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในด้านของความต้องการถนนหนทางตามตรอกซอกซอยและท่อรางระบายน้ำ ทั่วทั้งพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทั้ง 3 เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติปรับปรุงโคมไฟที่ให้แสงสว่างในยามค่ำคืน และประหยัดพลังงานโดยโอนรถประมาณมาเพื่อดำเนินการจำนวนกว่า 3 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อโคมไฟ LED ไปติดตั้งตามถนนในชุมชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ความปลอดภัยในยามค่ำคืน ทางด้านกองสวัสดิการและสังคมได้ขอโอนงบประมาณไปพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคาร เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และใช้สอบประโยชน์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหา การจัดเก็บขยะ โดยจะขอเพิ่มเติมรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อไปทดแทนรถคันเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเก่าชำรุดไม่สะดวกต่อการทำงานหนักในทุกๆวัน ซึ่งปริมาณของขยะที่ถูกทิ้งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าลดปริมาณ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ในหลายมาตรการ เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะแล้วก็ตามนอกจากนี้ทางด้านการกวาดทำความสะอาดพื้นผิวการจราจร ในภาพรวมทั้งเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังคงได้รับการร้องเรียนถึงประสิทธิภาพของการทำงาน ที่ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากระเบียบอันจำกัดและอัตรากำลัง ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณต้องไม่เกิน 40% และเป็นระเบียบที่มีมานานในปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญเติบโต และมีพื้นที่กว้างมากขึ้น การเก็บกวาดซึ่งทำหน้าที่โดยพนักงาน ไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองทั้งหมด ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานวัตกรรมใหม่ๆนั่นก็คือเครื่องจักรเข้ามาแทนที่การทำงานของคน ที่ประชุมจึงได้เสนอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภา ถึงหลักการเพื่อจะซื้อรถกวาดและรถดูดฝุ่นชนิด 6 ล้อ ซึ่งมีมูลค่าสูงตกคันละ 15 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาขยะและยังช่วยลดปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่อยู่ตามถนนและปัจจุบันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกันจำนวนมาก  ที่ผ่านมาได้ใช้รถบรรทุกน้ำขับพรมน้ำไปทั่วท้องถนน เพื่อช่วยลดฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย ซึ่งยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ไม่สามารถจัดเก็บงบประมาณได้เพียงพอในแต่ละปีเพื่อนำมาจัดซื้อได้ ทางสภาจึงได้เสนอให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการหาแหล่งเงินทุนจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาดำเนินจัดซื้อโดยเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ซื้อรถกวาดดูดฝุ่นจำนวน 2 คัน เนื่องจากพื้นที่มีความกว้าง และรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านบาท ซึ่งในทุกมิติของปัญหา ได้ถูกและอภิปรายในสภากันอย่างเข้มข้น ท้ายที่สุดสมาชิกสภาได้ยกมืออนุมัติให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ ส่งปัญหาความต้องการและความจำเป็นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้พิจารณาการอย่างรอบคอบอีกครั้ง ก่อนที่จะอนุมัติความต้องการดังกล่าว มาพัฒนาเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป