ชาวชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประชาชนผู้สูงอายุ 27 ชุมชนเข้ารับบริการดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกันคึกคัก ต่างเอ่ยปาก เป็นนโยบายที่คนชุมชนเพิ่งพาเข้าถึงบริการทางการแพทย์ความสะดวกอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวได้รับทราบมีประชาชนไปรอรับบริการตรวจสุขภาพกันจำนวนมาก ที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่า มีผู้สูงอายุมารับบริการทางสุขภาพ และรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บางราย ก็มาตรวจวัดไข้ รับยา โดยมีนายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนเป็นอย่างมากในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เล็งเห็นความจำเป็นและความต้องการทางการแพทย์ของชาวชุมน และยกระดับคุณภาพของการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ด้วยการปรับโครงสร้างและเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เดิมชื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง เป็นหน่วยบริการสุขภาพของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 12 ชุมชน  ต่อมาปี พ.ศ.2542 เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แห่งที่ 2” และรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ้นรวม 18 ชุมชน

ในปี พ.ศ.2556 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีนโยบายพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างครบวงจร  จึงจัดให้มีการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแห่งที่ 1 ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยใช้งบประมาณ  จำนวน 3.5 ล้านบาท เป้าหมายหลักของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนี้ก็เพื่อจัดบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 27 ชุมชน โดยให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันและควบคุมโรค และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในรูปแบบเชิงรุก  ไม่ว่าการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือแม้แต่การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการกับโรงพยาบาลจำนวนมากโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นที่พึงพอใจของชาวชุมชน คนยากคนจน ที่มีโรงพยาบาลดูแลสุขภาพใกล้บ้าน ไม่ต้องรบกวนลูกหลานพาไปโรงพยาบาลใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานเพราะมาคนจำนวนมากแย่งกันใช้บริการ