เหล่ากาชาดช่วยวาตภัยกำแพงเพชร 6 อำเภอ

วันพุธที่ 25 มีนาคม  2563 นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 อำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอลานกระบือ จำนวน 83 ชุด
  2. อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 44 ชุด
  3. อำเภอคลองขลุง จำนวน 55 ชุด
  4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 16 ชุด
  5. อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 5 ชุด
  6. อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 2 ชุด รวมทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 205 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น