ผู้ว่าฯสั่ง..!! ปิด หยุด งด สถานที่เสี่ยง แพร่โควิด-19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดกำแพงเพชรที่ 1/2563

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2563 และแถลง มาตรกาเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17มีนาคม2563

ได้กำหนดมาตรการด้านการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavius Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ, 2558 ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม2563 เห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

  1. ให้ปิดสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
  2. ให้ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งที่แก้ไขพิมเติม ในพื้นที่จังหวัดแพงเพชรทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
  3. ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผศ. 2559 (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) ในพื้นที่จังหวัตกำแพงเพชรทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
  4. ให้ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ ตลอดจนสถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ หรือการอื่นใด ในสถานที่ดังกล่าว เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  5. ให้ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทุกแห่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  6. ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavinus Disease 2019 (COVID-19)) เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมในลักษณะอื่นที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

สั่ง ณ วันที่18มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายเชาวลิตร แสงอุทัย)

ผู้ว่าราชคารจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพงเพชร