เทศบาลเมืองกำแพงฯประชาคมแผนพัฒนาชุมชุน เพชรกะรัต ชุมชนวิจิตร คึกคัก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำแผนพัฒนา เคลื่อนที่ลงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปกฤษณ์  คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงศ์รองปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานได้ ลงพื้นที่ ชุมชนเพชรกะรัต  – และ ชุมชนวิจิตร

โดยประธานชุมชนทั้งสองแห่ง พร้อมชาวชุมชน ร่วมโครงการเสริมสร้างเวทีประชาคมระดับชุมชน เชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทวงมหาดไทย โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเวที นำปัญหาความต้องการ นำไปประกอบการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่

ในส่วนของความต้องการพื้นที่ชุมชนเพชรกะรัต ด้านความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมนั้นต้องการแก้ไขด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ประจำชุมชน ปัญหาอัคคีภัย เป็นอีกปัญหาหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับต้นของพี่น้องชาวชุมชน หากเกิดเพลิงไหม้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองก่อนจะทำให้ปัญหาความสูญเสียนั้นสามารถระงับได้ด้วยการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในชุมชนคือปัญหาขยะที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธี ขาดการคัดแยกและขยะบางอย่างก็เป็นขยะที่มีมูลค่าหากอบรมให้ความรู้ในการแยกขยะให้กับชุมชนได้เรื่องดีและยังเป็นการช่วยปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือด้านกีฬาในชุมชนนั้นยังไม่มีลานกีฬาหรือการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชนแล้วยังต้องการให้ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดระเบียบการจอดรถที่ถนนในซอยโรงรับจำนำเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนน ส่วนที่ชุมชนวิจิตรมีการจราจรภายในชุมชนที่คับคั่ง ต้องการสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให้รถชะลอความเร็วและภายในซอยนั้นยังไม่มีท่อหรือรางระบายน้ำครบทั้ง 2 ด้าน ส่วนท่อที่มีอยู่แล้วต้องการให้ล้างทำความสะอาด อีกทั้งผิวถนนบางจุดก็ทรุดโทรมถนนบำรุงราษฏร์ มีการจราจรที่หนาแน่นในแต่ละวันถนนนั้นมีฝุ่นสกปรกต้องการให้ช่วยล้างทำความสะอาด

ส่วนต้นไม้กิ่งไม้ก็เติบโตขึ้นไปเกี่ยวกับสายไฟ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงทางด้านกล้อง CCTV ถังเคมีดับเพลิงเป็นต้น

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้พบปะกล่าวถึงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณข้อจำกัดและระยะเวลาของการทำงานในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามกฎหมายและระเบียบของเทศบาล นอกจากนี้การเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ให้ไปสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ติดกับสถานีดับเพลิงต้นโพธิ์