ชัยพันธ์ มอบ 1 หมื่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ“กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์”  

“กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์”

โครงการกีฬาสีภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563  กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพันธ์  ศรีคชไกร รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์”โดยนายสมจิตร  ประดิษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร    กล่าวถึงการตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนพิการ นอกเหนือจากที่จัดทักษะทางด้านวิชาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการ  ให้ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ควรให้นักเรียนพิการได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้การอยู่กับสังคม การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ และการดูแลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความรัก สามัคคีระหว่างกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ    นักเรียนพิการ “กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์” ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานของกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น การเตะ การวิ่ง และการขว้าง ตามแนวคิดของบรรดิการพลศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญามุ่งเน้นให้นักเรียนพิการได้พัฒนากล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง ทักษะการสื่อสาร และทักษะทางสังคมเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ในการ      ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา 6 ประเภท คือ การรับ – ส่งผ้าบางหลากสี การรับ – ส่งลูกบอลใส่ตะกร้า การเตะบอลเข้าประตู การขว้างบอลทักษะการเคลื่อนไหวรวม (การเดินซิกแซก-เดินบนคานทรงตัว – การเดินบนฺ          BLIX POP – ลอดอุโมงค์ – กระโดดแทมโพลีน – การเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง) ส่งน้ำ ส่งยิ้ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนศูนย์ ฯ  จำนวน  60  คนนักเรียนหน่วยบริการอำเภอจำนวน  24  คนผู้ปกครองจำนวน  60  คนครูและบุคลากรจำนวน  68  คนรวมทั้งสิ้นจำนวน  212 คน