แกนนำ 27 ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค , นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , นางศศิธร ศิริพงศ์ รองปลัดฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 27 ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้สืบเนื่องจาก เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 เพราะถือว่าการพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ดำเนินการได้อย่างทันกับเวลา สถานการณ์ดังนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นบุคลากรที่สำคัญในชุมชนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการอบรม/ประชุม จำนวน 6 ครั้งๆละ 100 คน (คนที่เคยร่วมโครงการและหรือคนใหม่ก็ได้) ดำเนินการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2562 1 ครั้ง เดือนมกราคม 2563 1 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 1 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 1 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2563 1 ครั้ง และเดือนกันยายน 2563 1 ครั้ง สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชากังราว 1 และจะดำเนินการประชุมครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงานรวม ทั้งปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่โดยตรงกับการบริหารจัดการงบประมาณและนโยบาย ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน จากแกนนำหรือประธานชุมชนที่วันนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน การบริหารงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องเกี่ยวกับถนนท่อทางระบายน้ำและต้นไม้ที่ก่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตในประจำวัน ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้นำเรียนชี้แจงและในส่วนที่ต้องการงบประมาณก็จะนำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป