PEA กำแพงฯ สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 คึกคัก..!!

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กำแพงเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี2562 โดย นายวันชัย เพชรมา  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก  อุตสาหกรรมจังหวัด- กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร- ลูกค้ารายใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค- ผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค- สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562  ตามแผนปฏิบัติการ สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายสำคัญและลูกค้ารายใหญ่ ในรูปแบบการสัมมนา เพื่อการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดนายปราโมทย์ รอดเชื้อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบนโยบาย ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ทุกสายงานร่วมกัน ขับเคลื่อนนำพา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่องค์กรชั้นนำที่ทันสมัยใส่ใจลูกค้า อยู่เคียงข้างไปกับชุมชนทั่วประเทศ โดยในการบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  ไปเป็นองค์การชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนการจัดงานในวันนี้ ถือได้ว่า PEA ได้ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกค้ารายสำคัญ และลูกค้า  รายใหญ่ ในรูปแบบการสัมมนา  เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการแผนงานที่สำคัญของ PEA ทิศทางของเศรษฐกิจ  และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการรวบรวมความต้องการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ทั้งด้านการบริการและคุณภาพไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากลูกค้ารายสำคัญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นลูกค้า HIGH VALUE และส่วนราชการ จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย พร้อมได้รับการสนับสนุนการตั้งบูท แสดงผลิตภัณฑ์ จากบริษัทต่างๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกิจกรรมการบรรยายประกอบไปด้วย นายประจวบ ตรงต่อกิจ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝ่ายปฎิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.พิษณุโลก ตัวแทน บริษัท จำนวน 5 บริษัท บรรยายแนะนำ แนะนำด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในพื้นที่ PEA กำแพงเพชร  และ PEA ขาณุวรลักษบุรี แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า ที่มาร่วมจัดนิทรรศการนายต้องพงศ์  ศรีบุญ วิศวกร วิศวกร ระดับ 8 กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ บรรยาย เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วย  PEA Solar Hero Application

นายทิตติ  ตระกูลสินทอง  วิศวกร ระดับ 11 บริษัท PEA ENCOM จำกัดบรรยาย เรื่อง แนะนำรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) 100 %“ FOMM ONE 2019 “ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง

ชมนิทรรศการ   บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จก.บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเล็คทริค จก.บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด  บริษัท พิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง