หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ร่วมกาชาด บริการพื้นที่โกสัมพีนคร

สภากาชาดไทย…จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง  หน่วยป้องกันรักษาป่า กพ.2 หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.24 หน่วยจัดการต้อน้ำขุนสังเจ้า หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ มอรังงาม ชาวบ้านอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้การต้อนรับและมาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในครั้งนี้

นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวความเป็นมา ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากการให้บริการทาการแพทย์นั้นยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการฝังเข็มประยุกต์ การให้บริการดเนทันตกรม บริการฝังเข็มประยุกต์ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โภชนาการ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนอง และให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันการรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย ผสมผสานกับการจัดกิจกรรมบันเทิงที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากที่สุด พร้อม มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่พื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตู้ รวมถึงมอบชุดชองขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มอบรถวิลแชร์ผู้พิการทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มาให้บริการในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนที่อาศัยบริเวณอุทยานและพื้นที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุข ได้รับการตรวจ  รักษาโรค โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาพที่ดี และที่สำคัญเพื่อสร้างกำลังแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนทุกคนที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  28 – 31 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน

วันที่  28  ตุลาคม  2562 ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน

วันที่  29  ตุลาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร

วันที่  30 ตุลาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน

วันที่ 31  ตุลาคม  2562 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อำเภอโกสัมพีนคร