หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ร่วมกาชาดกำแพงฯ บริการพื้นที่คลองลาน

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในพิธีเปิดโดย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมด้วยปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอคลองลาน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร อำเภอคลองลาน และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยปฏิบัติงานที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มาให้บริการในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนที่อาศัยบริเวณอุทยานและพื้นที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุข ได้รับการตรวจ  รักษาโรค โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาพที่ดี และที่สำคัญเพื่อสร้างกำลังแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนทุกคนที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักใหญ่ที่สำคัญ คือการสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร แม้ในปัจจุบันการบริการทางด้านสาธารณสุขมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีความห่างไกลจากตัวจังหวัดและมีความยากลำบากในการเดินทางเพื่อมารับบริการทางสาธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ไฟป่า เจ้าหน้าที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในเรื่องการดูแลรักษาผืนป่าแห่งใหญ่ของประเทศ เพื่อคนไทยทั้งชาติและเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากให้คงอยู่ต่อไปการดำเนินกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์  การให้บริการด้านทันตกรรม การประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทยและให้ความรู้ด้านสุขศึกษา   รวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รถเข็นผู้พิการและอุปกรณ์ช่วยเดินให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  โดยให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกหมู่เหล่า เชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะ  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  28 – 341 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน มีลำดับการปฏิบัติงานดังนี้วันที่  28  ตุลาคม  2562   ปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  29  ตุลาคม  2562    ปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 30  ตุลาคม  2562    ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  31  ตุลาคม  2562    ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร