พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรนายเทวัญ หุตะเสวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตำรวจ ทหาร ข้าราชการทุกภาคส่วน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ภายในพระอุโบสถวัดคูขาง(พระอารามหลวง)จังหวัดกำแพงเพชร

พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำเเพงเพชร กล่าวที่มาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สืบเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรมา๗๖ พรรษา๕ธันวาคม ๒๕๔๖ ทรงพระอนุสรณ์ว่า พระภิกษุสามณรเป็นผู้มีหน้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดและธำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเข็นให้เกิดขึ้นแก่สังคมประทศชาติละแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสามณรได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง มีความสมารถค้นคว้าและทำความเข้าใจ ในพระไตรปิฎกอย่างเเตกฉานก็จะสามารถข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสน์ด้วยตนเอง แล้วนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระภิกษุสามณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานจึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

สมด้วยนัยแห่งพระบรมราโชวาทที่พระราขทานไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมา โยมก็ได้มีจิตศรัทราลื่อมใส แลได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตัวยวิธีนั้นอยู่แล้ว ฉะนั้นบัดนี้โยมได้ถลิงถวัลราชสมบัติบรมราชาภิษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้า กับจะได้จัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา โดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทรงจำไว้ด้วยดีว่า โยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งทุนนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ พร้อมทั้งพระราชทานทุนจำนวนหนึ่งเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗)โครงการทุนเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ พระราชทานให้แก่พระภิกษุสามณรที่กำลังศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ๙ ประโยคของกองบาลีสนามหลวง ซึ่งเป็นการศึกษาหลัก ของคณะสงฆ์ไทย และปริญญาตรีจนถึงปริญญาอกเฉพาะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง๒ แห่งปัจจุบัน ขยายฐานการมอบทุนให้แก่บุคคลไปยังองค์กรต่างๆ ของคณะสงฆ์พิมขึ้น เช่นทุนพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประทศ ทุนสำนักเรียนวัด หรือ สำนักศาสนศึกษาวัดดีเด่น ทุนการฝึกซ้อมอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ไทยเป็นต้น ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้พระราทานไปแล้ว๙,๐๗๒ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐ ล้านบาทเศษ

สำหรับในปี ๒๕๖๒นี้ ส่วนคณะสงฆ์โดยมหาเถรถมาคม ได้มีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรจักอดผ้าป่าในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เพื่อ รวบรวมปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง สอคคล้องกับประกาศของคณะรัฐมนตรีให้วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นคล้ายนสวรรคตและวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทขและประเทศไทย

ในส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการด้วยกัน หรือผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อนำรายได้สมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอีกส่วนหนึ่ง เหมือนอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรได้กระทำบำเพ็ญบุญอยู่ขณะนี้แลในนามคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทอดผ้าป้าโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทข พร้อมกันนี้ขอเราทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ได้พร้อมใจกันน้อมถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้ผู้เข้าร่วมในบุญพิธีนี้จงประสบพบความสุขกายสุขใจตลอดไปเทอญ.