PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุข ระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

มีข่าวดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ Kick Off เปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พร้อมกัน 74 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  ที่ ริมทางถนนเจริญสุข ก่อนถึงสี่แยกสัญญาณไฟ สายกำแพงเพชร พิจิตร เมืองกำแพงเพชร

ด้วยปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนคม บนเสาไฟฟ้าเป็นปัญหาที่ถูกสั่งสมมานานและลุกลามบานปลายตามสภาวะความเจริญทางเทคโนโลยีโดยขาดการควบคุมดูแลอันส่งผลกระทบตั้งแต่เรื่องทรรศนะอุจาดมาตรการติดตั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภาคและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าในฐานะเจ้าของเสาไฟฟ้าที่ให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับหน่วยงานต่างๆจึงได้ร่วมมือกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรมีระยะทางในการดำเนินการจำนวน 10 กิโลเมตรบนถนนเจริญสุขกลางเมืองกำแพงเพชรโดยมีเสาไฟฟ้าให้ดำเนินการจำนวน 100 ต้น นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานในนามตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและอุปกรณ์ สื่อสาร ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติปัญหาหนึ่ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาค ส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจัดระเบียบสายสื่อสารโกคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้ลุล่วงไป ด้วยดี  นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่าวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินงานอย่างพร้อมเพียงกันทั้ง 74 จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร โทรศัพท์ เคเบิ้ล เป็นอย่างดี สำหรับการรื้อถอนสายเป็นไปตามเป้าหมายที่ PEA กำหนดให้แล้วเสร็จจสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆในปีต่อไป วัตถุประสงค์ PEA ในการจัดงานจัดระเบียบสายสื่อสารสืบเนื่อง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนคมเป็นปัญหาตามสภาวะความเจริญทางเทคโนโลยีโดยขาดการควบคุมดูแลอ้นส่งผลกระทบตั้งแต่เรื่องทรรศนะะอุจาดมาตรการติดตั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน PEA จึงรับเป็นเจ้ภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสารปัจจุบันหน่วยงานเจ้ของสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายุเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโกคมนาคมแห่งชาติ แต่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเสาไฟและ PEAในฐานะเจ้าของเสาไฟฬที่ให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนคมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศ และมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.ในการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 1ต้นจะมีสายพาดผ่าน3 ชนิด ได้แก่1) สายไฟฟ้าแรงสูง2) สายไฟฟ้าแรงต่ำ3) สายสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นสายที่อยู่ชั้นล่างสุดของเสาไฟฟ้าประกอบไปด้วย สายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ตสายคเบิลทีวีเป็นตันจะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่สายสื่อสารเหล่านี้มีจำนวนมก พาดระโยงระยางห้อยพันกันวุ่นวายบางจุดห้อยลงมาชิดตัวบ้านหรือพื้นถนนเพียงไม่กี่เมตรซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนได้ ดังข่าวที่เราได้เห็นกันบ่อยๆ บัญหาที่เกิดขึ้นจากการพาดสายสื่อสาร มีสาเหตุหลักมาจาก1) การพาดสายเกินมาตรฐานส่งผลให้เกิดทรรศนะอุจาด ความไม่เป็นระเบียบ

2) ขาดการเชื่อมโยงด้านกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน

3) มีการละมิดลักลอบพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถตรวจสอบ และไม่สมารถรื้อถอนได้

4) ขาดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนทั้งการติดตั้ง การื้อถอนสาณและอุปกรณ์ การขนย้าย

และการทำลายสายสื่อสารเก่า ปัญหาดังกล่าวย PEAก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ PEAได้พยายามแก้ปัญหาตัวยการให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดขอบของ PEA จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และกำหนดมาตรการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของ PEA เองด้วยนอกจากนี้ PEA ยังเข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานและร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดทำแบบจำลองการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อหารูปแบบการพาดสายสื่อสารที่เหมาะสม อีกด้วย การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของ PEAทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งและคาดหวังว่าจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเช่นการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานร่วมกันซึ่งเป็นการบริหารการใช้งานทรัพยากรที่มีอย่าง จำกัดซึ่งก็คือเสาไฟฟ้านั่นเองนอกจากนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายและลดจำนวนสายสื่อสารลงได้