มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน (นม )เด็กนักเรียน

กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รอง นายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 1 ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อกำกับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยลงพื้นที่สุ่มตรวจเป็นระยะเพื่อความโปร่งใส ป้องกันผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนพร้อมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยพ่อ”