กำแพงฯปลูกมันสัมปะหลังอัน 2 ประเทศ ไร้ระบาดโรคใบด่าง จังหวัดเร่งป้องกันเต็มที่

ศัตรูมันสำปะหลัง โรคใบด่าง ระบาด 9 จังหวัดในประเทศไทย ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากโคราช ยังไม่พบโรคระบาดนี้ เกษตรจังหวัดเร่งให้ความรู้เกษตรกร เพื่อสร้างกำแพงป้องกันอย่างเข้มข้น ภัยนี้เกิดจากซื้อพันธ์ราคาถูก และนำมาจากพื้นที่มีการระบาดของโรคนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านบ่อถ้ำหมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พี่น้องเกษตรกรกว่า 300 คน จาก 5 อำเภอ เกษตรกรเข้ารับการอบรม ตามฐานเรียนรู้  ถ่ายทอดเท คโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร (หมุนเวียนสถานีละ 30 นาที) -สถานีที่ 1 รู้จักโรค (โดยนายสุรินทร์ พิชัย นายกสมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ) สถานีที่ 2 การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง (โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)- สถานีที่ 3 ท่อนพันธุ์สะอาด(โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)- สถานีที่ 4 แมลงพาหะ (โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)- สถานีที่ 5 การป้องกันกำจัด (โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยปัจจุบันเกษตรกรต้องประสบปัญหาการเกิดโรคที่อุบัติใหม่ ซึ่งขณะนี้  ประเทศไทย กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาด ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามจากโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ระบาดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำปี 2562 ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเกษตรกร อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน และอำเภอปางศิลาทอง จำนวน 300 ราย เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเข้ารับความรู้และขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามฐานเรียนรู้  เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ต่อไป นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านได้มอบแนวทางอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ 17 จังหวัดและพูดถึงเรื่องของพืชตัวนี้โรคใบด่างที่เกิดจากแมลงหวี่ขาว ที่กำลังระบาดอยู่ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางเกษตรจังหวัดและทีมงานได้นำเกษตรกรซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรจาก 4 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกัน ไม่ให้ศัตรูพืชชนิดนี้ โรคใบด่างเข้ามาระบาดในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งถือว่าถูกต้องและตรงกับเหตุการณ์ เราจะต้องช่วยกันในสถานีต่างๆกำหนดให้ความรู้นั้น มีประโยชน์ต่อเกษตรกรและถือว่าเกษตรกร 300 คนเป็นตัวแทนของ 4 อำเภอหลักสำคัญ ซึ่งอาจจะต้องสร้างกำแพงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาถ้าสั่งพันธ์มันผ่านทางเคอรี่ และซื้อราคาถูก จะต้องมาช่วยกันดูก่อนว่าเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่จะมาใช้ มาจากที่ใดถ้าเป็นพื้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดก็จะดีมาก แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องรีบแจ้งรีบป้องกันอย่าให้ขยายผล นี่คือสิ่งสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี ท่านสั่งการมาอย่างชัดเจนว่า ให้เกษตรอำเภอ ตำบล ปลัดอำเภอนายอำเภอช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน และเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถสร้างกำแพงในส่วนนี้ได้ ก็จะเป็นโอกาสของจังหวัดกำแพงเพชร เราไม่ประสบปัญหาเรื่องอุทกภัย เราไม่ประสบปัญหาเรื่องโรคพืชที่กำลังจะเข้ามา ถ้าเราสามารถดำเนินการได้ ก็จะเป็นปีของการเกษตรในเรื่องของมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชรนายสุรินทร์ พิชัย นายกมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ เปิดเผยว่าไวรัสใบด่างมันสำปะหลังรแพร่ขยาย โดยการนำท่อนพันธุ์ติดโรคเข้ามาในพื้นที่  และอีกทางหนึ่งคือแมลงหวี่ขาวใช้เวลาเดินทาง 1 ปีระยะทางว่าง 100 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นจากชายแดนระยะทาง 400 กิโลเมตรใช้เวลาแค่ 4 ปี กว่าจะถึงจังหวัดกำแพงเพชร แต่ถ้าเราใช้วิธีการนำท่อนพันธุ์ที่ติดโรคมาติดวันเดียวก็ถึงแล้วเกษตรกรก็ต้องหาต้นสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้ ในภาวะตอนนี้ที่ควรจะปลูกที่สุด คือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เป็นพันธุ์ที่สามารถจะทนโรคได้ ไม่ได้ต้านทานโรคแต่ทนโรคได้ในระยะเวลาต่อไปจังหวัดกำแพงเพชร ไม่จำเป็นต้องหาสายพันธุ์ใหม่ กำแพงเพชรจะเป็นแหล่งพันธุ์ของประเทศ จังหวัดที่กำลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้คือจังหวัดที่มีชายแดนอยู่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งหมดขณะนี้ 9 จังหวัดแล้ว

นายสมยศ  มโนวงศ์เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเกษตรจังหวัดเปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีผลผลิตต่อปีประมาณ 2 ล้านตัน  รองจากนครราชสีมา ลักษณะนี้พันธุ์มันสำปะหลังของเรา จากการเฝ้าระวังก็ยังไม่เกิดโรคเพลี้ยจากใบด่าง แต่แมลงหวี่ขาวนั้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ไม่มีเชื้อ จึงยังไม่แพร่กระจาย เรายังควบคุมได้อยู่ ณ วันนี้ ซึ่งถ้ามันเกิดโรคระบาดแมลงหวี่ขาว ไปดูดน้ำเลี้ยงแล้วจะบินไปเกาะต้นอื่น แล้วก็ปล่อยเชื้อก็จะแพร่กระจายได้ ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ระบาดนั้น เกษตรกรไม่ได้นำพันธุ์มาจากเขตพื้นที่ทางภาคอีสานตอนใต้และตะวันออก เพราะจะมาจากเขมรและเวียดนาม โรคระบาดยังคงอยู่ในโซนอีสานใต้ กับภาคตะวันออก ขณะนี้มีเพิ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีอีก 1 จังหวัด ส่วนใกล้ๆจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ยังไม่ปรากฏ แม้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง การขนส่งจากเคอรี่เราควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกัน ตอนนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชร เรามีการควบคุมอย่างเข้มข้น ในเรื่องนี้ได้มอบนโยบายให้เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลไปทุกพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกมัน ไปสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ให้เกษตรกรได้เข้าใจทางด้านสารชีวภัณฑ์ทางด้านความรู้โรคใบด่างเป็นอย่างไรได้มีผู้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้

ผู้สื่อข่าว ก็ได้ลงพื้นที่แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ก็พบว่ามีการปลูกกันอย่างแพร่หลายและต้นกำลังขึ้นงามจากการสอบถามเกษตรกรก็พบว่ายังไม่พบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างที่เกิดจากแมลงหวี่ขาวส่วนปัญหาขณะนี้เกษตรกรก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งมากกว่า การระบาดของโรคใบด่างนั้นพอทราบและกำลังเป็นที่วิตกของเกษตรกร แต่ก็แบ่งเบาไปได้ระดับหนึ่งเนื่องจากมีการให้ความรู้ของโรคและวิธีการป้องกันจากเกษตรจังหวัดที่ลงพื้นที่และเชิญวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร /พิพัฒน์ จงมีความสุข/ kppnews.net/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร