ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

“ยุงลาย”พาหะโรค “ไข้เลือดออก”การแพร่พันธุ์ส่งผลให้เกิดโรค ในชุมชนที่เกิดจาก “ยุงลาย” เป็นพาหะนำเชื้อ เราไม่อาจจะทราบได้เลยว่า ชุมชนใดจะมียุงลาย จนเมื่อทราบว่ามีผู้ป่วยและได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล…เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มีแนวนโยบายให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (อสม.) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตามบ้านเรือนอาคาร บริเวณพื้นที่รอบบ้านและโรงเรียน ด้วยการตัดวงจรคว่ำกะโหลกกะลา ที่เป็นแอ่งน้ำขังเป็นแหล่งที่อยู่ ยงุลาย ที่ชอบใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ เป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่ที่ยังคงมีเล็ดรอดลงเหลือ ก็จะยังคงก่อปัญหาการแพร่ระบาดงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน โรงเรียนอนุบาลวาริน. วิทยาลัยเทคนิค ชุมชนเกาะแขก  เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ฉะนั้นด้านการป้องกัน จะควบคุมการแพร่ระบาด เราต้องช่วยกันตรวจสอบรอบบริเวณบ้านตามพุ่มไม้ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มาระบาด ในรอบรัศมี 50 ถึง 100 เมตรที่จะเป็นอันตรายต่อบุตรหลานและชาวชุมชนของเรา ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร