สอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง กพ. ความรู้ว่ายน้ำช่วยชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าววัตถุประสงค์ว่า เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางน้ำ การป้องกันเด็กจมน้ำ โครงการนี้สร้างความปลอดภัยทางน้ำ แก่เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ฝึกว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ของทุกวันจันทร์ วันอังการ และวันพฤหัสบดี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรตามโครงการฯ จำนวนทั้งส้น 56 คน
1.โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จำนวน 18 คน
2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จำนวน 30 คน
3.โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัพพรรย์-บุญประคองพิทยา) จำนวน 8 คนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คือ เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยมีผู้ฝึกสอนว่ายน้ำจากสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้ควบคุมดูแล สอนการว่ายน้ำที่ถูกต้องและการช่วยชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างปลอดภัย