ข่าว kppnews ชวนเที่ยว งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร”

งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสมยศ  มโนวงศ์  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานต่อ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2562สืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพการผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลายทั้งด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ในแต่ละปีจะมีผลผลิตการเกษตรออกสู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของผลผลิตสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกอบกับลักษณะผลผลิตทางการเกษตรที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาสั้น ทำให้เกษตรกรต้องเร่งกระจายผลผลิตภายในระยะเวลาจำกัด ดังนั้น การเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรโดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อยได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตนเองสู่ผู้บริโภค  จะเป็นโอกาสให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของระบบการผลิตคือด้านการตลาด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน เห็นผล เป็นรูปธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค   ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างทั่วถึง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดงาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร”  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2562  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยงานแสดงทางวิชาการด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดสาธิตทางวิชาการด้านการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  การประกวดแข่งขันจัดสวนหย่อม การแข่งขันสาวไหม และการแข่งขันด้านปศุสัตว์ เช่น การสานสุ่มไก่  การทำไก่อบฟาง เป็นต้นตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การส่งเสริมการตลาดและการแสดงสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย  การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค จากเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  Young Smart Farmer  ของจังหวัดกำแพงเพชร  อาทิเช่นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าสหกรณ์ราคาถูก จากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรมาจัดจำหน่ายทั้ง 5 วัน นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ย้อนรอย-ชากังราว การแสดงบนเวทีกลาง  การประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาโคบาลพันธุ์แท้คาวบอย การประกวดคาวเกิร์ล  นายเชาวลิตร  แสงอุทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า งานนี้สามารถส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้เป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะเป็นพื้นที่สำคัญ ในการเชื่อมโยงการสร้างปฏิสัมพันธ์  ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญ ของเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม  สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน  เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างช่องทางการตลาด แก่ผู้ประกอบการและการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร  โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อย ได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของตนเองสู่ผู้บริโภค จะเป็นโอกาสให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น// ข่าว ปชส. เกษตรกำแพงเพชร / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร