ยุงลายยังไม่หมด..!!ป้องกันโรคไข้เลือดออก..!! ต้องช่วยกันตัดวงจร 

เรายังคงอยู่ในห้วงของฤดูฝน เป็นฤดูที่มีน้ำฝนขังอยู่ตามแหล่งต่างๆ และสิ่งที่ตามมาก็คือการเพาะพันธุ์ของ “ยุงลาย” การแพร่พันธุ์ส่งผลให้เกิดโรค “ไข้เลือด” ออกในชุมชนที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อ เราไม่อาจจะทราบได้เลยว่า ชุมชนใดจะมียุงลาย จนเมื่อทราบว่ามีผู้ป่วยและได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล…เทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ประชุมชี้แจงแนวนโยบายให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (อสม.) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากยุงลาย ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตามบ้านเรือนอาคาร บริเวณพื้นที่รอบบ้านและโรงเรียน ด้วยการตัดวงจรคว่ำกะโหลกกะลา ที่เป็นแอ่งน้ำขังเป็นแหล่งที่อยู่ ยงุลาย ที่ชอบใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ เป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่ที่ยังคงมีเล็ดรอดลงเหลือ ก็จะยังคงก่อปัญหาการแพร่ระบาด ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ใน ชุมชนกะโลทัย โรงเรียนวัชรวิทยา จากการแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรฉะนั้นด้านการป้องกัน จะควบคุมการแพร่ระบาด เราต้องช่วยกันตรวจสอบรอบบริเวณบ้านตามพุ่มไม้ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มาระบาด ในรอบรัศมี 50 ถึง 100 เมตรที่จะเป็นอันตรายต่อบุตรหลานและชาวชุมชนของเรา ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร