พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562  นางสาวกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” สูงวัยสุขภาพดี พลังภาคีร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”  และนำเสนอผลการดำเนิน 3 ประเภทผลงาน ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์  ดังนี้

  1. ประเภทตำบลดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care นำเสนอผลงานโดยนางสาวกุลสินี สาพาที
  2. ประเภทผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) นำเสนอผลงานโดย นางสุกัญญา สุทธิชาติ
  3. ประเภทผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ฝ่ายหญิง นำเสนอผลงานโดย นางภานุมาศ พูลเกษร

ผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงานดีเด่นในครั้งนี้ ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 2 ประเภทผลงาน ได้แก่ ประเภทตำบลดูแลสุขภาพ  ผู้สูงอายุระยะยาว  Long Term Care และประเภทผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ซึงทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 3 นำเสนอผลงานในระดับประเทศต่อไป